.
Thông báo từ Lãnh Sự Quán Hoa kỳ tại TPHCM

Kể từ ngày 9/4/2012, cửa sổ phòng Thông tin sẽ hoàn toàn đóng cửa. Nếu quý vị có thắc mắc về bất cứ thông tin chung hoặc chi tiết về hồ sơ, vui lòng sử dụng trang Web mâũ đơn trên mạng của Thị thực di dân hoặc Thị thực không di dân bằng tiếng Anh.

Chúng tôi chỉ có thể trả lời thắc mắc của quý vị bằng những thông tin chung như những thông tin được đăng tải tại các website:
+ http://hochiminh.usconsulate.gov
+ http://travel.state.gov
+ http://www.uscis.gov.
+ Những websites thường được sử dụng.


419916 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image