.
GRAMMAR EASY: To be - It's easy
1, 2, 3, 4, 5 - bottom
To be - It's easy

Tiếng Việt có câu: "Cái đó làm dễ ợt." In English cũng có câu tương tự, It's easy to do.

"It's easy to do" tiêu biểu của cấu trúc:
It's + adjective (tĩnh từ) + Verb (động từ).

Thí dụ:
. It's hard to tell.
. It's hard to tell the true.
. It's fun to learn English.
. It's natural to fall in love.
. It's impossible to fly.

Phải là động từ nguyên thể nha. Tức là có chữ to đứng trước động từ.
Exercise
1. Đọc cho thành thói quen những thí dụ trên.
2. Tự đặt 10 câu có cấu trúc này.


399097 top -

Chà, bài tập gì khó quá trời luôn!
Kiếm sao cho đủ 10 câu bây giờ?

Em nộp bài:

1. It’s hard to see admin.
2. It’s happy to see cochin
3. It’s hard to smile with mauxanh.
4. It’s fun to learn English with admin.
5. It’s hard to remember English.
6. It’s bored to learn alone.
7. It’s happy to learn with many friends.
8. It’s tired to do my exercise in night.
9. It’s nice to meet you here.
10. It’s really hard to believe!

399118 top -
Exercise:

A: I read

B: Make sentences:

1/ It's fun to learn ESL Easy lessons here.
2/ It's unlucky to have a lazy husband.
3/ It's lucky to have good friends.
4/ It's natural to wish the best wishes for my family
5/ It's hard to tell story in English.
6/ It's impossible to get there in time.
7/ It's interested to study history lessons.
9/ It's impossible to please everyone.
10/It's hard to be a mother.

399120 top -

Excercise:
__________

01. It's hard to speak Enhlish fluently.
02. It's easy to become fat if you eat so much.
03. It's necessary to drink water so much everyday.
04. It's careful to drive car.
05. It's important to wash your hands before eat.
06. It's unlucky to marry a selfish husband.
07. It's impossible to buy a washing-machine.
08. It's funny to sing a lyric song.
09. It's healthy to excercise every morning.
10. It's nice to make-up.

399162 top -

01. It's hard to say goodbye
02. It's easy to learn English on VietDiTru forum
03. It's dangerous to go Alone
04. It's tired to do all this homeworks
05. It's important to be in shape like a model
06. It's Wonderful to be Young
07. It's impossible to blame someone
08. It's funny to me and things I find interesting
09. It's depressed to do exercise everyday
10. It's happy to see your smile

400531 top -
It's tired to do all this homeworks
It's tired to do all these homeworks

400532 top -

@admin,
Em sẽ sửa lại cho đúng. Em không nhớ khi nói về số nhiều thì This is > These are. That is > Those are.

I'm sorry about my mistake!

-------------


01. It's hard to say goodbye
02. It's easy to learn English on VietDiTru forum
03. It's dangerous to go Alone
04. It's tired to do all these homeworks
05. It's important to be in shape like a model
06. It's Wonderful to be Young
07. It's impossible to blame someone
08. It's funny to me and things I find interesting
09. It's difficult to find a charming partner
10. It's happy to see your smile

8. It's unlucky to walk under a ladder.

400642 top -

GRAMMAR EASY : Tobe-It's easy.
01. It's lucky to know Vietditru Forum.
02. It's confident to reply their questions.
03. It's impossible to pass the Interview.
04. It's happy to succeed the Interview.
05. It's hard to leave my old house.
06. It's hard to change a habit.
07. It's interesting to learn English.
08. It's difficult to drive a car.
09. It's wonderful to relax with a chair massage.
10. It's fun to watch comedy.
Hello everyone!

403321 top -
Thuyngoc giỏi lắm. Nhớ tập đọc.

403331 top -
Tự đặt 10 câu có cấu trúc này.
1. It's hard to tell about love.
2. It's not hard to learn english.
3. It's easy to drink a cup of milk.
4. It's not easy to learn computer.
5. It's fun to go to the beach.
6. It's important to decide in your live.
7. It's enjoy to eat a good food.
8. It's very happy to do homework.
9. It's interesting to drive a car.
10. It's comfortable to lay down on the sofa.

406103 top -
1. It’s hard to learn English everyday
2. It’s difficult to care these flowers
3. It’s easy to eat this vegetable
4. It’s funny to see my friends
5. It’s sad to know you lost money
6. It’s happy to swim with you
7. It’s lucky to pass this examination
8. It’s possible to know your friend
9. It’s surprise to meet you at here
10. It’s enjoy to drive a car on the highway

406581 top -
It’s surprise to meet you at here
It’s a surprise to meet you here.

406586 top -

@muoichanh,
08. It's funny to me and things I find interesting
Không hiểu. Đọc kỹ lại bài.

406601 top -

Yes cochin. I'll do it.

406604 top -
1.It's lucky to learn English ESl easy in web Vietditru.
2.It's lucky to know the web Vietditru.
3.It's enjoy to travel with my family.
4.It's happy to have a new car.
5.It's careful to drive a car.
6.It's happy to receipt the email of interview from NVC.
7.It's fun to speak well English.
8.It's fun to have a gift from you.
9.It's hard to leave my home.
10.It's hard to learn ESL.

407247 top -
GRAMMAR EASY: To be - It's easy
1, 2, 3, 4, 5


GRAMMAR EASY

1. To be - thì là
2. To be - It's easy
3. To be - Video
4. To be - đang làm
5. To be - bị được
6. To be - quá khứ
7. To be - tương lai
8. To be going to
9. To be - câu cú
10. To be - Review

20. To do - Trợ động từ
21. To have - Rồi Chưa

25.1 Verb - Chia động từ
25.2 Verb - 5 Thể
26. Verb - Bất quy tắc
27. Verb - Trợ động từ
27.1 Verb - Can
27.2 Verb - May
27.3 Verb - Will
27.4 Verb - Shall
27.5 Verb - Must
27.6 Verb - Have to
+27.7 :Verb - Ought to:

+28. Verb - Gerund
+28.1 Verb - Verbal Noun
+29. Verb - Conditional

+30. :Từ vựng văn phạm:
31. Sentence
31.1 Questions - Yes No
31.1.1 Yes No
31.1.3 Very
31.1.4 Very Too So

31.2.1 -er -est
31.2.2 more most
31.2.3 less least
31.2.4 as as
31.2.5 good better best
31.2.6 bad worse worst

31.3.1 Something Nothing Anything
31.3.2 Some No Any

31.4.1 Dịch Anh/Viet 1
31.4.2 Dịch Anh/Viet 2
31.4.3 Dịch Anh/Viet 3
31.5 Questions - WH
31.6 Questions - Choice

32 Adjective

33.1 Both .. And
33.2 Either .. Or
33.3 Neither .. Nor
+33.4 :Both Either Neither
+33.5 :Both of
+33.6 :All None
+33.7 :Quantifiers


+40. :Numbers & Order
+40.1 :Used to - Đã nhưng không còn:
+40.2 :To be used to - Quen thuộc:

70. feel look seem smell sound taste
71.1 THERE - Có
71.2 IT - Trời
+80. :Mệnh đề:
+81. :Tense Voice Mood:

90.1 Cách thêm s (1)
90.2 Cách thêm s (2)
90.3 Cách thêm s (3)
90.4 Cách đọc chữ s
91. Cách đọc động từ "-ed"

100.1 Noun
100.2 Countable & Uncountable noun (1)
100.3 Một số giới từ theo sau động từ
100.4 Cụm động từ 3 từ trong tiếng Anh

update: August 3, 2013
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image